Tjänster

CVC hjälper dig att utföra service på ert ventilationssystem !

Bra att veta är att Ett dåligt underhållet ventilationssystem kan i sig vara ett problem för luftens kvalitet, luften kan bli sämre än den varit utan ventilation.

Några vanliga problemområden är:

 • Filter som är smutsiga ger ett högre tryckfall och därmed högre energiförbrukning. Gamla filter är smutsiga filter, därför måste ett filter bytas cirka två gånger per år för att effektivt fylla sin funktion. Att byta filter är enkelt, ungefär lika lätt som att byta dammsugarpåse.
 • Filter med låg avskiljning kan göra att smuts och mikroorganismer samlas inuti tilluftskanaler och därifrån sprids vidare.
 • Smuts som samlats i ventilationssystemet kan också på sikt orsaka att luftflödena blir för låga, det är alltså mycket viktigt att hålla ventilationssystemet rent.
 • Att stänga av fläktarna nattetid kan också göra att föroreningar sprids via kanalsystemet.
 • Fel balans i huset ( över/ undertryck kan orsaka stora skador på din fastighet). Man bör ha en kontroll av luftflöde med jämna intervall.

 

Det bästa är att aldrig låta den här typen av problem uppstå, som med de flesta problem är de svåra och kostsamma att rätta till när de väl är där.

Enklast förhindrar man problem genom att sköta ventilationsanläggningen lika bra och regelbundet som man sköter resten av huset. För att en anläggning ska kunna skötas korrekt måste alla instruktioner för service och underhåll uppdateras regelbundet. Vi erbjuder alltid rätt utbytesmaterial typ filter m.m. till fördelaktiga priser.

Är du osäker på drift och underhåll, så hjälper vi dig gärna att serva din anläggning och lämna förslag på ett service- och underhållsavtal med regelbundna kontroller.

 

Din egen checklista för ett bra ventilationssystem, den skall erbjuda

 • Bra inomhusklimat innefattar b la. god luftkvalitet, dragfritt och rätt temperatur samt lågt ljud.
 • Låga energi kostnader.
 • Enkelt att sköta drift och underhåll.
 • Låg livscykelkostnad (totalkostnad)

Niclas Svarar

Vad betyder OVK egentligen?

Obligatorisk Ventilations Kontroll, och den kom till 1 januari 1992.

Varför?

Jo, Ren luft är ingen självklarhet. Vi måste slå vakt om att luften vi andas inte innehåller föroreningar som skapar allergier och sätter ner vår motståndskraft. I Sverige tillbringar vi idag ca. 90 % av vårt liv inomhus. Inomhusluft med god kvalitet är en viktig grund för vår hälsa. Särskilt viktig för dem som ännu ej har fullt utvecklat immunförsvar såsom barn och ungdomar, men även för dem som har nersatt immunförsvar såsom gamla och sjuka. Med god ventilation kan ohälsa förebyggas!

Men god ventilation är heller ingen självklarhet. Ventilationssystemet måste vara rätt utformat, väl underhållet och ha enkla och klara driftsinstruktioner. Detta gäller alla system från “enkla” självdragssystem till komplicerade till- och frånluftssystem med värmeväxling mm.

Vi måste fortlöpande kontrollera att systemen fungerar på avsett vis och rätta till eventuella felaktigheter. Det är ju vår egen hälsa som står på spel.

 

Praktiskt vad innebär det då?

Byggnadsägaren skall se till att OVK sker. Han skall sätta upp intyg på väl synlig plats, när OVK har skett. Han anlitar en kontrollant som har erhållit behörighet för att få göra OVK.

Vem får göra OVK ?

Kraven för att få riksbehörighet har  Boverket listat i särskilda föreskrifter.

Det finns olika företag som ackrediterats för att certifiera personer som söker riksbehörighet för OVK. Vi är certifierade av SWEDCERT . Vi har rätt att kontrollera alla typer av ventilationssystem.

Kommunen är tillsynsmyndighet för OVK (oftast via byggnadsnämnden).

Vid OVK avgör kontrollanten om ventilationssystemet är godtagbart eller ej.

Protokoll upprättas som skickas till byggnadsägaren och byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheten som bevakar att kontroll sker och att åtgärdandet sker av noterade anmärkningar. Intyg upprättas av kontrollanten och sätts upp av byggnadsägaren.

Vi är medlemmar i FunkiS som är ett kvalitetsbegrepp för rätt utförd OVK och byggnadsägarens garanti för ett gott arbete!

 

När skall fastigheten besiktigas ?

Återkommande besiktning ska utföras med de intervall som anges i följande sammanställning:

 1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation = 3 år
 1. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation = 6 år

 

Allmänt råd

Exempel på byggnader som oavsett typ av ventilationssystem alltid bör ingå i kategori 1 är även gymnasier, fritidshem och servicehus för äldre.

Högskolor och universitet, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, museer, utställningshallar, hotell och garage bör däremot hänföras till kategori 1 eller 2 beroende på typ av ventilationssystem.

 • Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
 • Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt.
 • Med S-ventilation avses självdragsventilation.
 • Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

 

Vilka fastigheter skall inte besiktigas?

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning.

Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring. Industribyggnader  ( Tänk på att det lilla kontoret  på verkstaden omfattas av OVK)

Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Med en- och tvåbostadshus avses i denna författning bostadshus som innehåller en eller två bostadslägenheter och som är friliggande eller sammanbyggda till radeller kedjehus på samma eller skilda fastigheter.

Var det krångligt?

Vi hjälper dig att reda ut vilka krav som gäller för er / era fastigheter.